Servicii Cadastrale Vaslui

 • Documentatii pentru inscrirea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate:
  • Intabulare terenuri
  • Intabulare terenuri si constructii
  • Intabulare apartamente
  • Intabulare obiective industriale si civile
  • Dezmembrare, comasare, parcelare terenuri intravilane/extravilane
  • Dezmembrare de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize (apartamentare)
  • Alipire/Comasare a 2 sau mai multe imobile
  • Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajarii teritoriului, delimitarea unitatilor-administrativ teritoriale
  • Executarea masuratorilor necesare realizarii sau actualizarii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate
 • Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii
 • Executarea masuratorilor si a lucrarilor tehnice necesare întocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica
 • Trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor
 • Intocmirea planurilor de amplasament si delimitare
 • Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate pentru retele edilitare locale
 • Intocmirea planurilor parcelare
 • Executarea lucrarilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevazuti de legea fondului funciar
 • Studii topografice – Planuri de situatie pentru orice tip de terenuri ( sunt premergatoare studiilor de fezabilitate )
 • Studii topografice pentru orice tip de terenuri si orice tip de lucrare ( modernizare /reabilitare drumuri , parcuri eoliene, amplasare retele edilitare, amplasare constructii civil/industriale etc.)
 • Documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare (P.A.C)
 • Proiecte de urbanism de detaliu ( P.U.D.)
 • Proiecte de urbanism zonal ( P.U.Z)
 • Proiecte de urbanism general (P.U.G)
 • Proiecte de urbanism de obtinere a Certificatului de urbanism (C.U.)
 • Documentatii pentru scoaterea din sau reintroducerea in circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan
 • Lucrari de cadastru general si de specialitate dupa caz
 • Planuri de amplasament pentru platforme industriale / retele edilitare
 • Relevee constructii , apartamente civile si industriale
 • Actualizari , rectificari de cadastru, modificarea limitelor de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului
 • Intabulare constructii noi – inscriere constructie noua in Cartea Funciara