Acte necesare

Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartamente

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
  1. in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor (unde este cazul), inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor;
  2. in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman: contract de vanzare cumparare sau contract de construire, proces verbal predare – primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (doar pentru apartamentele cumparate in rate), declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni);
  3. in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
  4. in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 – copie legalizata contract vanzare – cumparare, copie xerox schita anexa contract;
 2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate la notar:
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
 4. Schita apartamentului de la constructor/arhitect (daca exista) – copie xerox;
 5. Cererea de solicitare informatii si conventie;
 6. Cererea de receptie si înscriere;
 7. Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;
 8. Declaratia la legea 677;
 9. Extras cartea funciara a terenulu si condominiului in care este apartamentul;
 10. Declaratie notariala din partea proprietarului(proprietariilor), ca nu au mai solicitat intabularea, ca nu e grevat de sarcini si ca nu este scos din circuitul civil;
 11. Ordinul prefectului in original;
 12. Certifiat de casatorie.
 • * Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 Ron.
 • ** Pentru apartamentele cumparate in rate, in cazul in care dovada achitarii integrale este de fapt o cerere de radiere a ipotecii, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru radierea ipotecii.
 • *** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
 • **** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
 • ***** In cazul in care se doreste finalizarea lucrarii in 5 zile lucratoare taxa l ocpi va fi 120 ron x5 sau dupa caz 180 ron x5
 • ****** Actele necesare dosarului pentru Ordinul prefectului (dosar ce va fi depus la Primarie)
  • ADEVERINTA ASOCIATIA LOCATARILOR – copie xerox (originalul va fi necesar la notar dupa intabularea apartamentului)
  • ADEVERINTA TERMICA – copie xerox (originalul va fi necesar la notar dupa intabularea apartamentului)
  • ADEVERINTA GOSCOM – copie xerox (originalul va fi necesar la notar dupa intabularea apartamentului)
  • ADEVERINTA AQUAVAS – copie xerox (originalul va fi necesar la notar dupa intabularea apartamentului)
  • CERERE DE MANA CATRE Dl. PRIMAR ( ex: D.le primar, subsemnatul Ionescu S. Sorin rog sa-mi aprobati terenul aferent locuintei mele in suprafata de 15 mp, situate in bl. 403, sc. C, ap. 9, Str. Stefan cel Mare, Mun. Vaslui, Jud. Vaslui.)
  • BULETIN SOT si SOTIE – copie Xerox
  • CONTRACT DE VANZARE/CUMPARARE – copie Xerox
  • CERTIFICAT FISCAL in original

Aceste acte se vor depune la Primaria municipiului si intr-o saptamana va putea fi ridicat ORDINUL PERFECTULUI.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
 4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original;
 5. Cererea de solicitare informatii si conventie;
 6. Cererea de receptie si înscriere;
 7. Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;
 8. Declaratia la legea 677;
 9. Adeverinta de rol de la primaria UAT – ului in care se ala imobilul;
 10. Certificat fiscal.
 • * Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON, iar termenul de solutionare va fi fi de 21 zile lucratoare.
 • ** Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120RON x5 (taxa in regim de urgenta), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60×5 RON, iar termenul de solutionare va fi de 5 zile lucratoare.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), care sa contina valoarea de impozitare a constructiilor – in original;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
 3. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate;
 4. Autorizatia de demolare si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
 5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
 6. Certificat de casatorie;
 7. Adeverinta de rol de la Primarie in care sa fie specificate suprafetele gasite la masuratoare a constructiilor, cat si materialele din care sunt realizate si anul construirii.
 • * Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 ron.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA)

 1. Certificatul fiscal in original (de la Directia Taxe si Impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa cuprinda valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinta;
 2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
 3. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 4. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;
 5. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
 6. Releveele imobilului, intocmite de arhitect – copii xerox;
 7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
 8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 10. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
 11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
 12. Cererea de solicitare informatii si conventie;
 13. Cererea de receptie si înscriere;
 14. Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;
 15. Declaratia la legea 677;
 16. Copie xerox dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie.
 • * Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
 2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 3. Actele de proprietate – copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original;
 7. Cererea de solicitare informatii si conventie;
 8. Cererea de receptie si înscriere;
 9. Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;
 10. Declaratia la legea 677.

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
 2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 3. Actele de proprietate – copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
 7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
 8. Hotarâre judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului in original;
 9. Cerere de rectificare carte funciara/receptie si inscriere;
 10. Cerere de solicitare informatii si conventie;
 11. Planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 – 1:5000;

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD / CERTIFICATULUI DE URBANISM / SAU NUMARULUI POSTAL

 1. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 2. Actele de proprietate – copii xerox;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 4. Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
 5. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
 6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).

SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL

Continutul documentelor pentru scoaterea temporara si definitiva a terenurilor agricole situate in intravilan din circuitul agricol.

DECIZIA DE SCOATEREA TERENURILOR DIN CIRCUITUL AGRICOL SE ELIBEREAZA DE CATRE DADR PE BAZA UNEI DOCUMENTATII CARE CUPRINDE:

 1. Aviz OCPI ( cadastru )
 2. Aviz ANIF ( imbunatatiri funciare )
 3. Extras de carte funciara actualizat
 4. Certificat de urbanism
 5. Plan de incadrare in zona
 6. Plan topografic vizat de un topograf autorizat cu masuratori topografice memoriu tehnic al proiectantului.

CONTINUTUL DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA DECIZIEI DADR SI A OCPI DE SCOATERE A TERENURILOR SITUATE IN EXTRAVILANUL LOCALITATILOR DIN CIRCUITUL AGRICOL:

 1. memoriu tehnic;
 2. extras de carte funciara actualizat;
 3. certificat de urbanism;
 4. plan de incadrare in zona;
 5. plan topografic vizat de un topograf autorizat in masuratori topografice;
 6. memoriu tehnic al proiectantului;
 7. ordinele de plata de achitare a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar;

Suprafetele pe care este amplasat obiectivul de investitie vor fi prezentate sub forma uniui tabel pe planul de situatie, structurat pe categorii de folosinta.

Planul de situatie va evidentia limita intravilanului aprobat legal.

Planul de detaliu va cuprinde caile de acces, retelele edilitare pe terenurile din incinta propusa.

In cazul solicitarii unei extinderi intr-o incinta existenta, pe plan este nevoie de un plan de urbanism general(PUG ),zonal( PUZ )sau de detaliu de Hotararea consiliului local de aprobare a acestor planuri, documentatia pentru incadrarea in clase de calitate intocmita de OSPA (exista 5 clase de calitate) si cerere de solicitare din partea beneficiarului de investitii dupa eliberarea Deciziei de scoaterea terenurilor agricole din circuitul agricol. Un exemplar al documentatiei avizate se va pastra in mod obligatoriu la DADR.